دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : مجید   یزدان دوست

پست الکترونیکی : mj.yazdandoust@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : عمران - عمران
رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : عمران - مکانیک خاک وپی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : عمران - مکانیک خاک وپی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه تربیت مدرس

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی عمران - ژئوتکنیک

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1393-12-04

مجید یزدان دوست

مجید یزدان دوست

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

^